. . .  Welcome   To   Health  Products  e-Logistics  and  Lodgment  Organizer. . 
 , 
 

ข้อกำหนดของการใช้งานระบบโลจิสติกส์ |ขั้นตอนการขอ Activation Code |แบบฟอร์มคำขอใช้ระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ | คู่มือการติดตั้งระบบโลจิสติกส์|Website ที่เกี่ยวข้อง

 

Website ที่เกี่ยวข้อง

1.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2.กรมสรรพากร

3.เว็บไซต์ที่ช่วยในการตรวจสอบสารที่ใช้ในเครื่องสำอาง

 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-7000
โทรสาร-
www.fda.moph.go.th