. . .  Welcome   To   Health  Products  e-Logistics  and  Lodgment  Organizer. . .
 , 
 

 

- สำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ศ.12)

- สำหรับเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค (ศ.13)

- สำหรับผู้ประกอบการ (ศ.14)